Plaatsingslijst VU

Plaatsingslijst van het archief van G. Boer 467 (1915-2006)

Samengesteld door mw. drs. K.D. Houniet

Historisch Documentatiecentrum voor het

Nederlands Protestantisme (1800-heden)

Vrije Universiteit Amsterdam

De Boelelaan 1105

1081 HV Amsterdam

Collectie nummer: 467

Juli 2009

Inleiding

Levensschets*

Gijsbert (Gijs) Boer werd op 27 maart 1913 geboren te Bodegraven. Na zijn studie theologie in Utrecht werd hij in 1943 beroepen in Eemnes-Buiten in de Nederlandse Hervormde kerk. Als predikant vervulde hij in die kerk een belangrijke rol, niet alleen wegens zijn verdiensten als hoofdbestuurslid van de Gereformeerde Bond (1951-1969), waarin hij van 1966 tot 1969 de voorzittersrol vervulde, maar ook wegens zijn publicaties en prediking.

Boers kracht lag in het pastoraat. In zijn preken legde hij de nadruk op de ontmoeting tussen God en mens. Hij schuwde actuele kwesties niet, noch in zijn prediking, noch in de artikelen die hij in De Waarheidsvriend schreef, het officiële orgaan van de Bond. Thema’s die hij aansneed, liepen uiteen van kerkelijke vraagstukken rondom de hervorming van de NHK en de plaats van de Hervormd-Gereformeerden in de NHK. Verder liet hij zijn gezag gelden in theologische kwesties als de leer van de verzoening en het gezag van de Bijbel. Ook uitte hij zich geregeld over medisch-ethische kwesties als abortus, huwelijk, voortplanting, homosekssualiteit, overbevolking en vaccinatie. Zijn belangstelling voor deze thema’s is terug te zien in zijn archief.

Na zijn beroeping in 1943, werd hij achtereenvolgens predikant in Putten (1946), Gouda (1949), Lunteren (1956), Huizen (1960), Katwijk aan Zee (1965) en Zoetermeer (1969). Gijsbert Boer stierf op 17 januari 1973 in Zoe-termeer.

 

Geschiedenis van het archief

Algemeen

Het archief beslaat 2,36 meter archief over de periode 1915-2006. Het ar-chief is in mei 2009 overgebracht naar het Historisch Documentatiecentrum.

 Samenstelling en volledigheid

Het archief is volledig aanwezig bij het HDC. In het archief zijn ook stukken opgenomen betreffende het leven en overlijden zijn vrouw, Wilhelmina Hendrika Dorothea Boer-Dam, geboren in Amsterdam op 29 oktober 1914 en overleden in Bodegraven op 5 oktober 1978. Zij bewaarde de brieven die G. Boer jr. aan zijn ouders schreef vanuit Ambon waar hij een aantal jaren als zendingspredikant werkte voor het Institut Theologia. Deze brieven zijn aan het archief toegevoegd. De familie Boer heeft stukken betreffende de nalatenschap en de brieven die zijn ontvangen bij het overlijden van Mw. Boer bewaard. Ook deze stukken zijn in het archief opgenomen.

 * Voor de levensschets van G. Boer: Biografisch Lexicon voor de geschiedenis van het Neder-landse protestantisme, Nauta, D. et al. (red.) Deel V, pag. 74-75; Naar de grootheid Uwer barmhartigheden. Luisteren naar de psalmen, G. Boer, Kampen 2004 en Passie voor het Evangelie. Leven en werk ds. G. Boer, J. van der Graaf, 2005


Ordening en registratuur

De archiefstukken zijn gerangschikt zoals ze zijn aangetroffen.

 Vernietiging

Bij de inventarisatie is een aantal publicaties overgedragen aan de biblio-theek van de VU. Publicaties die reeds aanwezig zijn in de UBVU alsmede dubbele stukken en krantenknipsels zijn uit het archief verwijderd en vernietigd. Zie respectievelijk bijlage 1 en 2 voor een overzicht van deze stukken.

 Aanvulling

In juli 2009 werd een omslag stukken aan het archief toegevoegd en als nummer 64 beschreven.

 

G. Boer, een leven in jaartallen

27 maart 1913 Geboren te Bodegraven

1939 Studie theologie te Utrecht

26 oktober 1943 Gehuwd te Bodegraven met Wilhelmina Hendrina Dorothea Dam

1943 Hervormd predikant te Eemnes-Buiten

1946 Hervormd predikant te Putten

1949 Hervormd predikant te Gouda

1951 Hoofdbestuurslid van de Gereformeerd Bond in de Ned.Herv.Kerk

1956 Hervormd predikant te Lunteren

1956 Publicatie van Gedachtenwisseling met dr. H. Berkhof

1960 Hervormd predikant te Huizen

1965 Hervormd predikant te Katwijk aan Zee

1966-1969 Voorzitter van de Gereformeerd Bond in de Ned. Herv. Kerk

1966-1969 Eindredacteur van De Waarheidsvriend

1967 Mede-auteur van Open Brief van “de 24”

1968 Publicatie van het referaat De prediking van de verzoening

1969-1972 Hervormd predikant te Zoetermeer

1971 Mede-auteur van Getuigenis

17 januari 1973 Overleden te Zoetermeer

 

Plaatsingslijst

 • 1 Stukken betreffende Algemene Kerkvergaderingen en Buiten-gewone Classicale vergaderingen van de Nederlandse Her-vormde Kerk, 1970 en z.d.
 • 1 omslag
 • 2 Stukken betreffende de toezegging van beroep van G. Boer in de gemeente Huizen, 1960
 • 1 omslag
 • 3 Stukken betreffende de huwelijksvoltrekking en de gouden bruiloft van G. Boer en Wilhelmina Boer-Dam, 1943, 1968
 • 1 omslag
 • 4 Foto’s van G. Boer, z.d.
 • 1 omslag
 • 5 Brieven ontvangen betreffende verloving en huwelijk, [1946-1949]
 • Brieven ontvangen en doorslagen van verzonden brieven, 1962-1972 en z.d.
 • Brieven ontvangen en doorslagen van verzonden brieven betref-fende de publicatie van De Prediking der Verzoening, Gedach-tenwisseling, De Waarheidsvriend, 1967-1972 en z.d.
 • 6 Verslag van de landelijke contactconferentie met Herv.Geref. predikanten, 26 november 1962, 1962
 • Stukken betreffende het ontwerp-rapport ‘Verhouding Kerk en Wereld’, 1969 en z.d.
 • Stukken betreffende bijeenkomsten van de “24” op Ter Veeken, 1969-1970
 • 1 omslag
 • 7 Divers drukwerk gepubliceerd door of tot stand gekomen m.m.v. G. Boer, 1959-1970 en z.d.
 • 1 omslag
 • 8 Kladden met aantekeningen voor preken en voordrachten, 1955-1961 en z.d.
 • 1 omslag
 • 9 Kladden voor De Prediking van de Verzoening, 1968 en z.d.
 • 1 omslag
 • 10-14 Kladden voor preken en voordrachten, 1943-1971 en z.d.
 • 5 omslagen
 • 15-20 Schriften met aantekeningen over de psalmen en de bijbel, 1937-1969 en z.d.
 • 6 delen
 • 21 Schrift met aantekeningen met het opschrift ‘Heden en toe-komst v/d Ger.Gez. Woudschoten 22-4-’64’, 1964
 • 1 deel
 • 22 Schrift met aantekeningen met het opschrift ‘Leven van H.F. Kohlbrugge. Lidmaten catechisatie Jongens + Av. formulier, 1930-1963
 • 1 deel
 • 23 Schrift met aantekeningen betreffende catechisatie, 1948-1949 en z.d.
 • 1 deel
 • 24 Schrift met aantekeningen over Zondag 1 Vraag en antwoord 2, 1971
 • 1 deel
 • 25 Schriften met aantekeningen over geloofszaken, 1948-1971 en z.d.
 • 70 delen
 • Presentielijsten voor catechisaties, cursus 1949/50 – 1954/55 en z.d.
 • 6 delen
 • 1 doos
 • 26 Stukken betreffende besprekingen kerkeraad-minderheid 4 en 12 april 1960, 1960
 • 1 omslag
 • 27 Stukken betreffende werkzaamheden als predikant en voorzitter van de kerkeraad van de Hervormde Gemeente te Lunteren, 1955-1966 en z.d.
 • Stukken betreffende ds. C. Graafland en “Contact”, 1964-1966
 • 1 omslag
 • 28 Stukken betreffende een Verenigde kerk in Nederland, NHK, gereformeerde kerken en de gereformeerde bond, 1968-1969 en z.d.
 • 29 Stukken betreffende ‘Open brief aan het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond’, 1966 en z.d.
 • 1 omslag
 • 30 Brieven ontvangen betreffende de ‘Open brief’, 1966
 • 1 omslag  
 • 31 Stukken betreffende de Hervormde Synode en de leer van de verzoening, 1963-1966 en z.d.
 • 1 omslag
 • 32 Stukken betreffende de open brief van de “24”, 1968-1970
 • 1 omslag
 • 33 Stukken betreffende de Gereformeerde Bond, 1966-1968 en z.d.
 • Stukken betreffende de nieuw psalmberijming en gezangen, 1968 en z.d.
 • 1 omslag
 • 34 Verslagen van predikanten- en classicale vergaderingen, 1951-1966
 • Stukken betreffende de 24 predikanten, 1968
 • Stukken betreffende de Gereformeerd Bond, 1969 en z.d.
 • Stukken betreffende ds. J.J. Koning, z.d.
 • Concept-brief aan Landsman, z.d.
 • 1 omslag
 • 35 Ontvangen brieven, 1933-1968 en z.d.
 • 1 omslag
 • 36 Preekschetsen, 1964-1967 en z.d.
 • 1 omslag
 • 37 Correspondentie met de hoofdredactie van Trouw, doorslagen van brieven gestuurd naar De Rotterdammer betreffende de Kosmokomplotconferentie van K&W, 1971-1972
 • Kopie van brief ontvangen van A.J. Klei, kerkredactie Trouw d.d. 24-08-1966
 • Kladden ter voorbereiding van een forum en over de gereformeerde kerken en de NHK, z.d.
 • 1 omslag
 • 38 Kopieën van brieven van G. Boer aan W.de Bruijn, 1941
 • Stukken betreffende radio-uitzendingen van de NCRV, 1971
 • Kopieën van gestencilde brieven gericht aan de synode der NHK betreffende prof. Van Itterzon c.s., 1971
 • Brieven van G. Boer geschreven in het Leids Academisch ziekenhuis aan J.H. Cirkel betreffende zijn uitvaart, z.d.
 • 1 omslag
 • 39 Beroepsbrieven, liggers en ontvangen brieven betreffende toezeggingen van beroep en ontvangen brieven van gemeenteleden, 1943-1955
 • 1 omslag
 • 40 Beroepsbrieven, liggers en ontvangen brieven betreffende toezeggingen van beroep en ontvangen brieven van gemeenteleden, 1942-1964
 • 1 omslag
 • 41 Stukken betreffende het overlijden van J. Severijn, [1966]
 • Stukken betreffende psalmberijming, 1967
 • Stukken betreffende verantwoorde gezinsvorming en de PSVG, 1968-1969 en z.d.
 • Stukken betreffende studiedag Pastorale Zorg aan Homofielen te Zeist, 1968
 • Stukken betreffende de Gereformeerde Kerk te Zoetermeer, 1970
 • Stukken betreffende Schriftkritiek, z.d.
 • Doorslag van preek ‘De velder zijn wit om te oogsten’, z.d.
 • Stukken betreffende aanstelling GB-predikant in Utrecht, z.d.
 • 1 omslag
 • 42 Concept manuscript van ‘De geest verlangt naar meer’ van G. Boer en C. Graafland posthuum uit te geven door Bert Boer, 2006
 • Brieven van Thijs Geuze betreffende de uitgave van ‘De geest verlangt naar meer’, 2006
 • 1 omslag
 • 43 Preekschriften van G.Boer, 1954-1956
 • 1 omslag
 • 44-46 Preekschriften en bijbellezingen van G. Boer, 1944-1959
 • 3 dozen
 • 47 Preekschriften en bijbellezingen van G. Boer, 1944-1959
 • 1 omslag
 • 48 Preekschriften en lijsten met categisanten van G. Boer, 1960-1972
 • 2 omslagen
 • 49 Schrift met aantekeningen betreffende trouwerijen in Katwijk aan Zee en Zoetermeer, [1965-1972]
 • Schrift met lijst van categisanten met opschrift ‘Lidm.Kring K.aan Zee 1970/1971’, 1970-1971
 • Preekschriften van G. Boer, z.d.
 • Schrift met aantekeningen betreffende de Gereformeerd Bond, z.d.
 • 1 omslag
 • 50 Kladden en getypte aantekeningen betreffende bijbelteksten, psalmen en de Heidelbergse Catechismus t.b.v. preken, 1954-1972 en z.d.
 • 3 omslagen
 • 51 Stukken betreffende de Commissie voor de Verzoening van de Raad van Kerk en Theologie, de generale synode van de NHK en de leer van de verzoening, 1964-1966 en z.d.
 • 1 omslag
 • 52 Preekschriften van G. Boer, 1944-1959
 • 1 doos
 • 53 Preekschriften van G. Boer, 1944-1959
 • 1 doos
 • 54 Preekschriften van G. Boer, 1960-1972
 • 1 doos
 • 55 Preekschriften en kladden voor preken van G. Boer, 1943-1971 en z.d.
 • Stukken betreffende de Gereformeerde Bond, een voorstelpreek van G. Boer te Utrecht, en brieven van G. Boer jr. aan dr. J.J.C. Dee, 1943-1997 en z.d.
 • 1 doos
 • 56 Stukken betreffende het overlijden van W. Boer-Dam, 1978
 • 1 omslag
 • 57 Stukken betreffende de nalatenschap van G.Boer en J.G. Meij-er, 1973-1976
 • 1 omslag
 • 58 Brieven, kaarten en kopieën van nota’s ontvangen door de G. en W. Boer en hun kinderen, 1973-1978
 • 1 omslag
 • 59 Brieven ontvangen door W. Boer van G. Boer jr. en familiele-den in het buitenland, 1971-1976
 • Reisschema voor rondreis van G. Boer jr. van Djakarta-Djokja-Surabaya- Makassar-Ambon, 1971
 • 1 omslag†
 • 60 Stukken betreffende de scholing, opleiding en loopbaan van G. en W. Boer, 1915-1976
 • Overlijdensadvertentie van Aart Dam, 1952
 • 1 omslag
 • 61 Negatieven van foto’s [G. en W. Boer met kinderen], z.d.
 • 1 omslag
 • 62 Sinterklaas- en vaderdaggedichten van de familie Boer en losse stukken, z.d.
 • 1 omslag

 • 63 Knipsels, 1966-1978
 • 1 omslag
 • 64 Ingekomen brieven en voordrachten, 1959-1967
 • 1 omslag

 

Bijlage 1. Publicaties overgebracht naar de universiteitsbibliotheek

Bijbellezing gehouden in het gebouw Calvijn te Gouda op 13 October 1954 over Numeri 13. Onderwerp: De Verspieders.

Bijbellezing gehouden in het gebouw Calvijn te Gouda op 27 October 1954 over Numeri 14. 1-26. Onderwerp: Ongeloof

Bijbellezing gehouden op 10 Feb 1954 in het gebouw “Calvijn” te Gouda. Onderwerp: Het waarnemen van de wacht des Heeren

Branding, feb 1966 (jrg 8, nr. 6)

Catechismus of onderwijzing in de christelijke leer die in de Nederlandsche gereformeerde kerken en scholen geleerd wordt, Nijkerk [ca. 1930]

De Geest verlangt naar meer, G. Boer en C. Graafland, Nunspeet 2007

De Gemeente, W. Aalders, z.p.z.d.

De Huizer Courant, 27 april 1961 (jrg 51, nr. 17), 15 dec 1961 (jrg 51, nr. 49), 2 feb 1962 (jrg 52, nr. 5), 12 april 1963 (jrg 52, nr. 15), 31 mei 1963 (jrg 52, nr. 22), 15 mei 1964 (jrg 53, nr. 20), 25 sept 1964 (jrg 53, nr. 38)

De Katwijksche Post, 17 okt 1968 (jrg 46, z.n.)

De sterke Simson en de Sterkste, G. Boer, Huizen 1992

De vaste grond. Ter nagedachtenis aan ds. G. Boer, z.p.z.d.

Dooponderricht, G. Boer, Putten [2003]

Ec-clesia, Contact orgaan dr. W. Aalders, nov 1967, nr. 154-155, jan 1968, nr. 156, feb 1968, nr. 157, april/mei 1968, nr. 159, juni 1968, nr. 160, sept 1968, nr. 161, dec 1968, nr. 164, jan 1969, nr. 165, sept 1969, nr. 168, zomer 1970, nr. 178/179, okt 1970, nr. 180, feb 1971, nr. 181, juni 1971, nr. 182, najaar 1971 nr. 183, jan 1972, nr. 184

Gereformeerd Weekblad, 26 okt 1968 (jrg 69, nr. 42)

Hoop op God!, G. Boer, Huizen 1965

Huizer Kerkblad, officieel orgaan van/door de Ned.Herv.Gemeente te Huizen, 11 okt 1968 (jrg 33, nr. 39), 18 okt 1968 (jrg 33, nr. 40)

Ik ben de Alpha. Preken en Bijbellezingen over Genesis 1, G. Boer, Huizen 1985

Internationaal christelijk nieuwsbulletin, jrg 9, nrs. 9-11, jan-feb 1966, z.p. 1966

Intredepreek over 2 Cor. 5:19-21 door ds. G. Boer te Lunteren op Zondag 26 Feb 1956

Jaarboekje der Gereformeerde Theologen-Studenten Vereniging “Voetius”, 1968-1969, z.p. 1969

Kerk roept! Weekblad der Ned.Herv. Gemeente van Gouda, 30 dec 1949 (jrg 4, nr. 36), 17 feb 1950 (jrg 4, nr. 43), 24 feb 1950 (jrg 4, nr. 44), 3 maart 1950 (jrg 4, nr. 45), 31 maart 1950 (jrg 4, nr. 49), 21 april 1950 (jrg 4, nr. 52), 9 juni 1950 (jrg 5, nr. 7), 16 juni 1950 (jrg 5, nr. 8), 11 aug 1950 (jrg 5, nr. 15), 18 aug 1950 (jrg 5, nr. 16), 25 aug 1950 (jrg 5, nr. 17), 1 sept 1950 (jrg 5, nr. 18), 10 nov 1950 (jrg 5, nr. 28), 12 jan 1951 (jrg 5, nr. 37), 6 april 1951 (jrg 5, nr. 49), 24 aug 1951 (jrg 6, nr. 16), 31 aug 1951 (jrg 6, nr. 17), 7 sept 1951 (jrg 6, nr. 18), 5 okt 1951 (jrg 6, nr. 22), 12 okt 1951 (jrg 6, nr. 23), 19 okt. 1951 (jrg 6, nr. 24), 26 okt 1951 (jrg 6, nr. 25), 18 april 1952 (jrg 6, nr. 50), 25 april 1952 (jrg 6, nr. 51), 2 mei 1952 (jrg 6, nr. 52) (beschadigd), 27 juni 1952 (jrg 7, nr. 8), 4 juli 1952 (jrg 7, nr. 9), 11 juli 1952 (jrg 7, nr. 10), 5 sept 1952 (jrg 7, nr. 17), 12 sept 1952 (jrg 7, nr. 18), 19 sept 1952 (jrg 7, nr. 19), 14 nov 1952 (jrg 7, nr. 27), 27 feb 1953 (jrg 7, nr. 42), 6 maart 1953 (jrg 7, nr. 43), 10 april 1953 (jrg 7, nr. 48), 24 april 1953 (jrg 7, nr. 50), 3 juli 1953 (jrg 8, nr. 8), 19 juni 1953 (jrg 8, nr. [onleesbaar]), 28 aug 1953 (jrg 8, nr. 15), 16 okt 1953 (jrg 8, nr. 17), 23 okt 1953 (jrg 8, nr. 18), 30 okt 1953 (jrg 8, nr. 24), 6 nov 1953 (jrg 8, nr. 25), 18 dec 1953 (jrg 8, nr. 31), 23 dec 1953 (jrg 8, nr. 32), 5 maart 1954 (jrg 8, nr. 43), 12 maart 1954 (jrg 8, nr. 44), 29 april 1954 (jrg 8, nr. 50), 7 mei 1954 (jrg 8, nr. 51), 14 mei 1954 (jrg 8, nr. 52), 21 mei 1954 (jrg 9, nr. 1), 2 juli 1954 (jrg 9, nr. 7), 9 juli 1954 (jrg 9, nr. 8), 16 juli 1954 (jrg 9, nr. 9), 23 juli 1954 (jrg 9, nr. 10), 3 sept 1954 (jrg 9, nr. 15), 10 sept 1954 (jrg 9, nr. 16), 17 sept 1954 (jrg 9, nr. 17), 24 sept 1954 (jrg 9, nr. 18), 1 okt 1954 (jrg 9, nr. 19), 8 okt 1954 (jrg 9, nr. 20), 11 feb 1955 (jrg 9, nr. 38), 18 feb 1955 (jrg 9, nr. 39), 25 feb 1955 (jrg 9, nr. 40), 4 maart 1955 (jrg 9, nr. 41), 11 maart 1955 (jrg 9, nr. 42), 15 april 1955 (jrg 9, nr. 47), 22 april 1955 (jrg 9, nr. 48), 29 april 1955 (jrg 9, nr. 49), 6 mei 1955 (jrg 9, nr. 50), 13 mei 1955 (jrg 9, nr. 51), 24 juni 1955 (jrg 10, nr. 5), 1 juli 1955 (10, nr. 6), 8 juli 1955 (jrg 10, nr. 7), 26 aug 1955 (jrg 10, nr. 13), 2 sept 1955 (jrg 10, nr. 14), 9 sept 1955 (jrg 10, nr. 15), 16 sept 1955 (10, nr. 16)

Kerkbode van de Ned.Herv.Gem. te Scherpenzeel, Renswoude, Ederveen, Lunteren en Wou-denberg, 17 maart 1956 (jrg 21, nr. 18) , 31 maart 1956 (jrg 21, nr. 19), 28 april 1956 (jrg 21, nr. 21), 12 mei 1956 (jrg 21, nr. 22), 22 dec 1956 (jrg 22, nr. 12), 9 maart 1957 (jrg 22, nr. 17), 23 maart 1957 (jrg 22, nr. 18), 4 mei 1957 (jrg 22, nr. 21), 18 mei 1957 (jrg

22, nr. 22), 6 sept 1958 (jrg 24, nr. 4), 15 nov 1958 (jrg 24, nr. 9), 16 mei 1959 (jrg 24, nr. 21) , 19 sept 1959 (jrg 25, nr. 5), 19 dec 1959 (jrg 25, nr. 11), 23 jan 1960 (jrg 25, no. 13)

 

Kerkklanken, orgaan van de Hervormde Gemeente te Bodegraven, 14 okt 1978 (jrg 41, nr. 38)

Kort begrip der christelijke religie, met de voornaamste bewijzen der heilige schrift en een aanhangsel over de wet des heeren, Nijkerk, 1962

Leiding en roeping. Rede uitgesproken op de Jaarvergadering van de Gereformeerde Bond op woensdag 2 juni 1965 te Utrecht door W.L. Tukker, Maassluis 1965

Naar de grootheid Uwer barmhartigheden. Luisteren naar de Psalmen, G. Boer, Kampen 2004

Om de oude kerk, kerkbode uitgaande van den kerkeraad der Ned.Herv.Gemeente te Katwijk aan Zee, 30 okt 1964 (jrg 19, nr. 17), 12 feb 1965 (jrg 19, nr. 31), 19 feb 1965 (jrg 19, nr. 32), 26 feb 1965 (jrg 19, nr. 33), 25 juni 1965 (jrg 19, nr. 50), 13 aug 1965 (jrg 20, nr. 6), 1 okt 1965 (jrg 20, nr. 13), 19 nov 1965 (jrg 20, nr. 20), 14 jan 1966 (jrg 20, nr. 27), 10 juni 1966 (jrg 20, nr. 48), 29 juli 1966 (jrg 21, nr. 5), 16 sept 1966 (jrg 21, nr. 11), 28 okt 1966 (jrg 21, nr. 17), 16 dec 1966 (jrg 21, nr. 24), 10 feb 1967 (jrg 21, nr. 32), 31 maart 1967 (jrg 21, nr. 39), 19 mei 1967 (jrg 21, nr. 46), 7 juli 1967 (jrg 22, nr. 1), 1 sept 1967 (jrg 22, nr. 8), 20 okt 1967 (jrg 22, nr. 15), 2 feb 1968 (jrg 22, nr. 29), 16 feb 1969 (jrg 22, nr. 31), 1 maart 1968 (jrg 22, nr. 33), 17 mei 1968 (jrg 22, nr. 44), 13 sept 1968 (jrg 23, nr. 10), 18 okt 1968 (jrg 23, nr. 15), 25 okt 1968 (jrg 23, nr. 16), 8 nov 1968 (jrg 23, nr. 18), 10 feb 1969 (jrg 23, nr. 26), 7 maart 1969 (jrg 23, nr. 34) (beschadigd), 2 mei 1969 (jrg 23, nr. 42), 27 juni 1969 (jrg 23, nr. 50), 26 sept 1969 (jrg 24, nr. 12)

Ons Kerkblad, officieel orgaan van de gereformeerde kerken in de classis Arnhem, , 25 nov 1967 (jrg 26, nr. 45), 2 dec 1967 (jrg 26, nr. 46), 9 dec 1967 (jrg 26, nr. 47), 16 dec 1967 (jrg 26, nr. 48)

Onze Vaan, mededelingenblad voor kerk en verenigingen in de Ned.Herv. Gemeente te Kat-wijk aan Zee en omgeving, 12 okt 1968 (jrg 16, nr. 20), 26 okt 1968 (jrg 16, nr. 21)

Predicatie gehouden in de Grote of St Janskerk te Gouda op 2 mei 1954 Onderwerp: Getuigen der Opstanding

Predicatie gehouden in de Grote of St. Janskerk te Gouda op 30 Mei 1954 bij de bevestiging van ambtsdragers

Predicatie gehouden in de Westerkerk te Gouda op 16 Mei 1954. Onderwerp: Een lege predi-king en een leeg geloof

Predicatie gehouden in de Westerkerk te Gouda op 25 April 1954. Onderwerp: Gestorven, begraven en opgewekt naar de Schriften

Predicatie gehouden in de Westerkerk te Gouda op 8 Aug 1954. Onderwerp: Weer naar Beth-El

Predicatie gehoudn bij de bevestiging van lidmaten op Palmzondag 3 April 1955 in de St. Janskerk te Gouda, G. Boer Ned.Herv.Pred.Gouda

Predicatie Handelingen 2 vers 38 & 39 gehouden in de Grote of St. Janskerk te Gouda op 6 juni 1954 (1e Pinsterdag)

Predicatie in de Grote of St. Janskerk op 11 April 1954 bij de bevestiging van nieuwe lidma-ten. Onderwerp: Jezus’ offer en de vrucht

Predicatie over Gen. 13: 8-14 gehouden in de St. Janskerk te Gouda op 15 Aug 1954. Onder-werp: Lot’s keuze

Predicatie over Genesis 12: 4-8 door ds. G. Boer

Predicatie over Genesis 16:7-16 door ds. G. Boer, 10 maart 1956 (jrg 1, no. 18)

Richtlijnen, J. Severijn en J.J. Timmer, De Bilt/Woerden 1963

Rondom het Woord, officieel orgaan van de hervormde gemeente Putten, 25 okt 1968 (jrg 10, nr. 41)

Toelichting van het kort begrip der christelijke religie met blinde vragen door Ds. J.H. Land-wehr, Kampen, 1954

Wat is er in de kerkprovincie Zuid-Holland gaande?, G. Boer en K. Exalto, Maassluis 1968

Worstelen met God. Preken over Jakob en Paulus, G. Boer, Kampen 2007

 

Bijlage 2. Uit het archief verwijderde stukken

‘Avondcolleges over de actualiteit van de reformatie’, L. van der Waal & H.N. Wolleswinkel, z.d.

‘Feestgids ter gelegenheid van het huwelijk van Gijsbert Boer en Wilh.H.D. Dam op dinsdag 26 october 1943 te Bodegraven’ (dubbel stuk)

‘Instructie’ (17 artikelen betreffende personeelsvergaderingen op scholen), z.p.z.d.

‘Voor de predikanten alleen’, Utrecht, sept 1964

‘Zondag van het werelddiakonaat’, z.p. 6 feb 1966

Bezinning en Voorstellen (stencil), z.p.z.d.

Bijbellezing gehouden in het gebouw Calvijn te Gouda op 27 October 1954 over Numeri 14. 1-26. Onderwerp: Ongeloof

Brochure: Een andere kerk!, “De 24”, 1970

Brochure: Omdat wij Jezus Christus belijden..., W. Aalders et.al., 14 maart 1968

Concept-rapport psalmberijming 1968 (stencil), z.p.z.d.

De prediking der verzoening, G. Boer, Maassluis 1959

De sterke Simson en de Sterkste, G. Boer, Huizen 1961 & 1973 (2 exemplaren)

De Waarheidsvriend, 15 jan 1998 (86, nr. 3), 7 okt 1971 (jrg 59, nr. 39), 30 sept 1971 (jrg 59, nr. 38)

De Zondagsbode, hervormd kerkblad voor Schiedam en Kethel, vrijdag 26 jan 1968 (jrg 74, nr. 4), vrijdag 19 jan 1968 (jrg 74, nr. 3)

Diverse artikelen uit het weekblad Hervormd Utrecht, 1968

Door het geloof...Preken over Hebreeën 11, G. Boer, Amsterdam 1981

Doorslagen van Commentaar van het Hoofdbestuur, z.d.

Een kopie van ‘Conclusies uit de besprekingen van Kerkeraad en Evangelisatie’

Getuigenis aan de Gemeente van Jezus Christus (brief aan NH kerkeraden), z.p.z.d.

Getuigenis aan de Gemeente van Jezus Christus, z.p.z.d.

Gezond Gezin, jan 1970 (jrg 9, nr. 1)

Ik ben de Alpha. Preken en Bijbellezingen over Genesis 1, G. Boer, Huizen 1969

Intredepreek over 2 Cor. 5:19-21 door ds. G. Boer te Lunteren op Zondag 26 Feb 1956

Jaaropgaaf en afrekening over 1974 verstrektdoor de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Bodegraven aan Mw. Boer-Dam, 1974

Kerk Klanken, 1 okt 1971 (jrg 50, nr. 18)

Kerkklanken, orgaan van de Hervormde Gemeente te Bodegraven, 14 okt 1978 (jrg 41, nr. 38)

Kopie brief d.d. 19 april 1966 van dr. C. Graafland, ds. A.J. Jorissen en ds. T. Poot aan het Hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond

Kopie van ‘Bijbellezing over 1 Kon. 17:2-6’, 1972, 1 Kon. 17:1

Kopie van ‘Open brief aan het hoofdbestuur van de gereformeerde bond’, 2 juni 1966

Kopie van ‘Predikatie over – 5 HC’, 1970, – 6, 1970, – 4 vraag 9 HC, 1970, – 3 H.C. vr. 7,8, 1970, – 3 vr. 6 H.C., 1970, – 2 vr. 3, 4, 5. HC, 1970, – 1 H.C., 1970, – 12 vraag 31, 1971, – LL, 1971, – 10, 1970, – 9 HC, 1970, – 8, 1970, – 7, 1970, – 6, 1970, – 4 vraag 9 Hc, 1970, – 4 HC vraag 10, 11, z.d., titel niet leesbaar, 1970

Kopie van een brief van G. Boer met de aanhef: ‘Aan de Redactie van Trouw/Kwartet’, Zoe-termeer, dec. 1972

Kopie verslag vergadering “contact” op 17 april 1964 in het Eykmanhuis te Driebergen

Kopieën van stukken van de NCRV: 1. Het geloof en de kennis der zonde, 2. Geloof en twij-fel (2 exx.), 3. Geloof en gevoel

Krantenknipsels, 1937-1998 en z.d.

Kwitantie voor salaris van Mw. Dam, nov 1933

Naar schrift en belijdenis: Catechetisch leerboekje, J. van Sliedregt, Huizen 1969

Open brief aan de Generale Synode der NHK, 14 okt 1971

Open Brief aan predikanten, ouderlingen, diakenen en gemeenteleden van de Nederlandse Hervormde Kerk, z.p. 1967 (3 exx.)

Overdruk uit ‘In de waagschaal’, jrg 23, nr. 1 en 2

Overdruk uit Theologia Reformata, dec 1967 (jrg 10, nr. 4)

Passie voor het evangelie. Leven en werk van ds. G. Boer, J. van der Graaf, Heerenveen 2005

Predicatie gehouden in de Grote of St. Janskerk te Gouda op 30 Mei 1954 bij de bevestiging van ambtsdragers

Predicatie in de Grote of St. Janskerk op 11 April 1954 bij de bevestiging van nieuwe lidma-ten. Onderwerp: Jezus’ offer en de vrucht

Salarisspecificaties d.d. dec 1974 en maart - mei 1976, juli 1976, sept - nov 1976

Tien exemplaren van dankkaarten n.a.v. het overlijden van W.H.D. Boer-Dam

Twee kopieën van brief d.d. 2 juni 1966 van ds. S. Gerssen en ds. T. Poot aan de redactie van De Waarheidsvriend

Vier kopieën van een bladzijde tekst ‘God is liefde-aldus ap. Joh....’

Vijfendertig exemplaren van de overlijdensbericht n.a.v. het overlijden van W.H.D. Boer-Dam

Voorblad van Kerk Klanken, 12 nov 1971 (jrg 50, nr. 21), 17 maart 1972 (jrg 51, nr. 6)

Voorblad van: Om de oude kerk, kerkbode uitgaande van den kerkeraad der Ned.Herv.Gemeente te Katwijk aan Zee, 7 maart 1969 (jrg 23, nr. 34)

Wat is er in de kerkprovincie Zuid-Holland gaande?, G. Boer en K. Exalto, Maassluis 1968