Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
Zondag 45 vraag 116 en 117 - Het Gode aangename gebed- Zondag 45 vraag 116 en 117 - Het Gode aangename gebed-
Prediking over Zondag 45 (vraag 116-117)

-         Het Gode aangename gebed -

Vraag 116: Waarom is het gebed den Christenen van node?

Antwoord 116: Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en den Heiligen Geest alleen aan diegenen geven wil, die Hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken.

Vraag 117: Wat behoort tot zulk een gebed, dat Gode aangenaam is en van Hem verhoord wordt?

Antwoord 117: Eerstelijk, dat wij alleen den enigen waren God, die zich in zijn Woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat Hij ons geboden heeft te bidden , van harte aanroepen. Ten andere, dat wij onzen nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht Zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat wij dezen vasten grond hebben, dat Hij ons gebed, niettegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus' wil zekerlijk wil verhoren, gelijk Hij ons in zijn Woord beloofd heeft.

Data

Grootte 504.5 KB
Downloads 608
Aangemaakt 03-11-2018
Gewijzigd

Download

kerken