Nieuws

Op deze pagina plaatsen we wat actualiteiten.

September 2020

We zijn weer verder gegaan met de prekenserie over Jona. Op de website vindt u nu ook preken uit Jona 3 en Jona 4.
Hieronder volgen enkele fragmenten uit de preek van Jona 4: 6-8: Jona krijgt onderwijs

Wat predikt ons Jona 4? Het predikt ons dat wij aarden vaten zijn! De predikers zijn het niet. Het wordt niet tot Ninevé gezegd: mensen komt nu eens zien. Hier is een Israëliet, hier is een profeet. Zulk een man heeft u niet! O nee! Zo deden Mozes en Elia niet. Wij prediken: niet te zien op de predikers! Menigeen weet niets anders dan van de prediker te spreken, dat komt omdat het Woord Gods niet tot in het diepst van de ziel ons geraakt heeft. Dat komt dat de prediker niet genoeg teruggetreden is en niet voldoende licht heeft laten vallen op zijn hemelse Zender. Nee, het gaat om het Woord Gods!

Maar nogmaals de boom was er niet voor zijn genoegen, maar om hem te onderwijzen. Jona kreeg onderwijs. De wortel van bitterheid moest weg uit zijn hart. Jona werd barmhartigheid bewezen, opdat hij ook barmhartig zou zijn aan anderen. Daartoe gebruikt God niet de gesel, maar koorden van liefde. De Heere gaat hem tuchtigen, jawel maar met liefde. Genade is een tucht. Opvoedkunde leren wij uit de Bijbel of wij leren het niet. De meest wijze opvoeders zijn zij, die op de school van de Heilige Geest zijn gekomen. O welk een les! Een les om genade te gebruiken ook in de leiding van het ontstemde zielen. Van verkeerde lidmaten, van u en mij als het verkeerd met ons is. In plaats van de roede laat God nog een koesterend prieel om ons zetten. Stapelt Hij kolen vuur op ons hoofd. Om ons te vertederen en te vernederen. Wie daarvoor oog krijgt, die zegt: ‘Het zijn de goedertierenheden des Heeren, dat wij nog niet vernield zijn’.Mei 2020

Op de website zijn weer een aantal preken uit het boek Jona geplaatst. Nu 3 preken uit hoofstuk 2.
Hieronder enkele fragmenten uit de preek over Jona 2 vers 10: Gods spreekt:

‘De Heere nu sprak tot de vis’. Daar gaat de mond des Heeren open. Hij sprak. Ja gemeente wij hebben niet alleen een horend, maar ook een sprekend God. Kan zo’n zeemonster dan de stem des Heeren vernemen? Heeft u een hond thuis? Hoort die uw stem? En of. Nu bent u maar een mens, maar de Heere is de Schepper! Hij heeft alle dingen geschapen ook de zeemonsters. Zij moeten allen op Zijn wenken letten. Hij spreekt en het is er; Hij gebied en het staat er. Alles moet op Zijn wenken letten. God sprak. Dat is een mensvormige uitdrukking waardoor ons wordt duidelijk gemaakt, dat het de wil des Heeren was dat deze vis zijn last zou uitspuwen. Wonderlijk gemeente! God heeft geen ogen en ziet alles. God heeft geen handen en draagt allen dingen door het woord van Zijn kracht. Hij regeert alle dingen, ook de kleinste en laat alle vissen zwemmen naar hun aard en naar Zijn wil. Wat hebben wij toch een machtig God daarboven. Wat een troost voor het geloof! Het is alles even wonderlijk. Jona werd als een wonder verzwolgen door de vis. Wonder van genade dat Jona niet gestikt was in de vis. En nu liggen alle monsters, die de kerk Gods benauwen aan de touwen van God. Welke monsters ook en van welke aard ook liggen alle aan de touwen. Zij zwemmen met een verzwolgen kerk naar de plaats waar God ze hebben wil. Zelfs de antichrist moet de kerk hoewel verzwolgen, brengen aan de kusten van de eeuwige rust'.

en verder in de preek:
'Daar lag Jona. Uit de buik van de vis. Door zijn slokdarm op retour. Door die verschrikkelijke kaken. Hoe zag hij eruit? Verschrikkelijk! Het wier zat nog om zijn hoofd. Hij was met slik en vuil bedekt. Als een uitbraaksel van de dood en de hel. Zo werd Jona door God gered en aangenomen. Niet anders. Hoe neemt God ons aan gemeente? Ik vraag het aan een ieder van ons. En ik weet zeker, dat de antwoorden verschillend zullen zijn, naarmate de verdraaidheid van ons hart meer openbaar komt. Immers wij willen geen van allen aangenomen worden zoals wij zijn, maar altijd zoals wij menen te moeten zijn'.

November 2019
Op de website zijn opnieuw een aantal preken uit het boek Jona geplaatst.
Hieronder een fragment uit de preek Jona 1 vers 14 - 17 Jona als Gods kind overboord:
'Hoevelen zijn er ook niet onder ons, die al in noodlottige cirkels ronddraaien. Zij tobben met hun zonden. Zij slaan aan het bidden. Zij geraken tot de strijd met de zonde, maar zij komen telkens weer op hetzelfde punt terecht. Er is geen omkomen met zichzelf en geen aanvaarding van het enige en al genoegzame offer in leven en in sterven. Want alleen het bloed van Jezus reinigt van alle zonden! Zonder bloedstorting is er geen vergeving! Daar is toch geen andere weg? Elke andere weg voert ons tot de werken van ons of van anderen. Maar de rechtvaardige zal uit zijn geloof leven. Daarom laat God roeien en almaar meer roeien, terwijl het vasteland steeds meer uit het gezichtsveld verdwijnt. Want met al onze pogingen komen wij er niet dichterbij, maar steeds verder af. Steeds meer wijkt het zaligmakend Evangelie uit het gezichtsveld, naarmate wij pogingen doen om de genade met ons werk te verenigen. Daarom is het een gezegende les, wanneer wij ontdekken, dat wij niet verder kunnen. Dat weten wij pas als wij doodgewerkt zijn, en niet eerder. Anders is het napraterij en is er geen leven. O, die worsteling om zichzelf kwijt te raken aan de Heere!'

September 2019
Op de website zijn ook weer een aantal preken uit het boek Jona geplaatst..
Hieronder een citaat uit de preek: Jona 1 vers 7- 8  Jona als profeet schuldig bevonden:

Jona weigerde. En wij? Het is ongetwijfeld meer naar het vrome vlees om binnen eigen kring een groot woord te voeren. Maar waar bent u erop uitgaan om aan de mensen een goed woord voor de Heere Christus spreken? Het is zo naar ons vlees om binnen kerkelijke verhoudingen te spreken over allerlei. Te spreken over mensen, maar waar is de zendingsdrift in onze gemeente? Waar zijn de wereldwijde aspecten van Psalm 67? Vanwaar woeden toch de stormen overal? Ook in deze preek wordt het lot geworpen. Kunnen wij zeggen: wij zijn rein van uw bloed? Kunnen wij dat zeggen tot ons volk, tot de volkeren der wereld tot de kunsten en wetenschappen, tot de heersers in ons koningshuis, tot onze man tot onze vrouw, tot onze kinderen, tot onze buren? Laten dan de stormen er nog zijn gemeente. Het zijn evenzoveel bewijzen en bemoeienissen van de Heere met Zijn wereld. De stormen zijn er op dat wij ons schuldig zullen kennen. Net zolang totdat wij in onze schande staan ook tegenover de wereld in Lunteren. De beste evangeliepredikers zijn zij, die voor hemel en aarde te schande geworden zijn en In wier leven genade en genade alleen heerschappij heeft gekregen. Nooit wordt er iets gewonnen gemeente, wanneer wij ons voor de wereld groot houden. Alles wordt gewonnen, wanneer wij ons schuldig kennen en die schuld ook belijden opdat het Woord Gods zal worden bekendgemaakt.


Op de website is geplaatst een uitgebreid en grondig referaat over het aanbod der genade.
Hier onder enkele citaten:

En dit is Bijbels: Immers de dienaren roepen, bidden en vermanen, maar in werkelijkheid roept, bidt, vermaant God zelf door ons. Hier hebben wij een roepende vermanende God. Deze past niet in het schema van de bestrijders van het aanbod der genade. Maar ook niet in het schema van hen, die het aanbod der genade laten opgaan in de mededeling: Gij zijt verzoend, uw zonden zijn gedragen, geloof dit. Want dit is in strijd juist met de roep van de apostel: ‘Laat u met God verzoenen’, of misschien beter vertaald: ‘Laat het met u tot een afgesloten verzoening komen’. Hoe dit met de natuurlijke logica is te rijmen, dat de verkondiging enerzijds inhoud: God heeft Zichzelf verzoend door de dood van Christus en anderzijds: Laat u met God verzoenen, is niet aan mij dit op te lossen. Daar heb ik geen enkele verantwoordelijkheid voor, maar het is waar, het is goddelijk waar! Daarom is de boodschap niet: Gij zijt verzoend, maar vanuit de werkelijkheid dat God in Christus de wereld met Zichzelf verzoend heeft: komt tot Christus, opdat gij met God verzoend wordt!

En:

Daarom is de voorstelling van de verzoening meestal een weerspiegeling, niet alleen van eigen geaardheid, maar ook van eigen persoonlijke houding tegenover God. Daarom is de waarheid Gods existentieel, en gaat dwars door ons als predikers heen en: wee ons, wanneer wij de mensen misleiden! Wij behoeven voor de mensen geen credit te hebben, die staan in de Schrift zeer laag genoteerd, maar wij kunnen hoog credit hebben voor een biddende roepende en vermanende God. Het is van uitzonderlijk belang, dat wij de werken van de drie-enige God niet laten bevriezen rondom de heilsfeiten. En dat wij niet stremmend werkzaam zijn rondom kruis en opstanding, maar de volle doorstoot van de verzoening prediken door middel van het aanbod der genade. Hier ligt een van de dodelijke wonden van de prediking in deze tijd. Men blijft vaak in het ‘constaterende’ hangen en dat verdort de gemeente. Men heft de werkzaamheden op om tot Christus te komen. En er gebeurt ten diepste niets in de gemeente, omdat men voorzichtiger is met de mens dan met Gods waarheid! Overal waar de leerstellingen Gods levend Woord verdringen, bijvoorbeeld de rationalistische leerstelling: als ik uitverkoren ben kom ik er toch wel, wordt de zak met lamheid geslagen, omdat men Gods waarheid voor eigen gedachten heeft ingeruild. Men wil ten diepste niet de weg van Gods waarheid, die de weg is des geloofs. Maar men wil  verzelfstandigd buiten God om de zaligheid beërven.


Mei 2019
Het boek gegronde troost is uitgegeven door uitgeverij de Banier. Het is een prachtig uitgave geworden! We zijn dankbaar dat in deze bundel bijna alle vragen uit de Heidelberger Catechismus aan bod komen. Op de website komen binnenkort udates van deze catechismuspreken uit deze bundel met daarin verwerkt wijzigingen na enkele taalkundige revisies.


Gegronde troost voorpagina
Jezus en Petrus.
Op de website is een meditatie geplaatst  over Matteus 16 vers 21-24.
Hieronder een klein citaat: 

 'Leer hieruit, hoe bevend een kind Gods kan zijn om zichzelf! Juist op de hoogtepunten des geloofs zijn wij het gevaarlijkst door onachtzaamheid, en overmoed! Juist dan komen de gevaarlijkste verzoekingen! Overmoed en wanhoop zijn beiden niet uit God, maar uit de duivel. Nu weten wij ook, waar elke leer vandaan komt die Christus als de Gekruisigde niet in het middelpunt stelt. Ga weg, achter Mij! Jezus keert Zich om, zodat Petrus in plaats voor Jezus, achter Jezus staat! Dat is precies zijn en onze plaats! Daar is de plaats van de erkenning van eigen dwaasheid en onverstand. Daar is ook de plaats van de bewondering van de Iiefde van Christus. Voor dwazen, eigen gerechtigen, ging Jezus de dood in. Hier is de plaats om God te verheerlijken! Elke levensgeschiedenis moge anders zijn, hierin zijn zij allen een, dat Gods genade zich verheerlijkt aan dwaze, eigenwijze mensen. Is dat ook uw levensgeschiedenis? Zo niet, haast u dan! Want Christus is gezet tot een val en opstanding veler in Israël. Zalig zijt ge, zo ge aan Hem niet geërgerd wordt'.


April 2019
Er is hard gewerkt aan de uitgave gegronde troost.
Over een maand ( half mei) komt het boek uit.
We zijn dankbaar dat in deze bundel bijna alle vragen uit de Heidelberger Catechismus aan bod mogen komen.
Op de website komen binnenkort udates van deze catechismuspreken uit deze bundel door wat wijzigingen na enkele taalkundige revisies.


Gegronde troost voorpagina


Januari 2019
Op dit moment zijn we hard bezig om alle preken van de Heidelbergse Catechismus te corrigeren op taal en schrijffouten en ze te bundelen tot een geheel voor het boek 'Gegronde troost'. Het is de bedoeling om deze uitgave in Mei klaar te hebben. Alle Catechismus preken die op de website staan krijgen daarna nog een update naar de nieuwste versie.  Ook wordt er gewerkt aan een referaat over het aanbod der genade. Wanneer dit referaat nagelopen is, komt dit ook op de website te staan.

Preek Zondag 21 vraag 56
Op de website zijn nog enkele preken uit de Heidelbergse Catechismus geplaatst.

Hieronder een citaat uit zondag 21:
'Kom gemeente, laten wij ons verwonderen. Dat God een vergevend God is! Wij hebben met God te doen en niet met mensen! Wij hebben tegen God gezondigd. Daarom begint immers de Bijbelse leer bij God. Alle kennis, die uit de ware God niet ontspringt is van nul en geen waarde. Dat wist de verloren zoon. Hij sprak: ‘Vader ik heb tegen de hemel en voor U gezondigd’. De hemel is hier God. Ik heb tegen God gezondigd. Zo spreekt de ware droefheid, die is naar God bedroefd en om God bedroefd. En: Wij kunnen en zijn naar het Woord der Schrift geroepen elkanders misdaden te vergeven. Maar het is alléén God die de schuld en de smet de zonde wegneemt. Zie gemeente, dat is het luiden van de hemelse klok. Hier openbaart God Zijn hart! Als het ons niet in de Schrift verhaald werd, waar zouden wij de moed vandaan halen om hierover met elkander te spreken?' 

Preek over Jona 1 vers 1- 4
Op de website is een preek over Jona 1 vers 1- 4 geplaatst.

Een citaat uit deze preek:
'Gemeente, hier moeten wij even rusten. Wij moeten even tot onszelf komen! Want ontroerende diepten van ons menselijk hart zijn hierin blootgelegd! Want ik heb u gezegd: hier zien wij het binnenste van het hart blootgelegd. Dat wilde Jona later weten. Hij heeft het te boek laten stellen. Is dat niet eerlijk? Hij heeft niets verzwegen! Al zijn zonden en overtredingen heeft hij later in het licht van Gods genade te boek laten stellen. Is dat bij u al zover? Dat u uw dwaasheid wilt weten in het licht van Gods genade? Heeft u al eens uw best gedaan om alles wat uw hart beroert tegen de wet en het Evangelie te boek te stellen? Jona heeft dat wel gedaan. Genade maakt eerlijke mensen die het voor God en de mensen weten willen, dat zij onwillig waren. Dat betekent dat wij er niet mee te koop willen lopen en er meestal over zwijgen in het licht vanGods genade. Gemeente, het maakt ons beschaamd!'

Preek over Hervormingsdag
Op de website is een preek over Marcus 3 vers 31- 35 geplaatst.

Hierbij een citaat:
'Daarom gedenken wij met smart op deze gedenkdag van de kerkhervorming, dat het nodig was dat Maria opnieuw haar Bijbelse plaats ontving. Want in de grond van de zaak is Maria de uitdrukking van het menselijke, een zuil die van de aarde naar de hemel reikt. Bij Rome lopen twee zuilen. Eén van omhoog naar omlaag, dat is Gods Zoon. En één van beneden naar boven, dat is het toppunt van het menselijke, dat is Maria. Daartegen hebben de reformatoren gestreden, gebeden en geleden. Want zij konden het niet dulden, dat de enige en algenoegzame plaats van Christus werd verduisterd door Maria en zij Hem aanwijzingen ging geven in het zaligen van zondaren. Wij gedenken met smart. Het was nodig, en het is vandaag nog nodig! De kloof met Rome, hoezeer allerlei wantoestanden uit de tijd van de Reformatie tot het verleden behoren, is principieel niet kleiner maar dieper geworden. Het ‘of Jezus is géén volkomen Zaligmaker of die deze Zaligmaker met een waar geloof aannemen, moeten alles in Hem hebben dat tot hun zaligheid van node is’, is vandaag nog van volle betekenis. Daarom was de Reformatie nodig en is ze vandaag nog nodig!'


Referaat over de christelijke hoop
Op de website is een referaat geplaatst van de chirstelijke hoop.

Een citaat:


Daarom is de hoop een dochter van het geloof! Waar het geloof wegkwijnt, daar is de hoop zeer zwak. Ook wanneer men ‘een ding weet, dat de Heere nooit begeven of verlaten zal’, dan nog weet men niet van de wijze waarop bijvoorbeeld een die in de volle zekerheid des geloofs mocht leven, zal sterven. Zingend achter Hem aan. Maar voordat het zover was, was het een weg niet gedacht en niet gehoopt. De mens wil wel het geheel aan God overgeven, maar niet de details. Daartegen zegt God: ‘Vrees niet, geloof alleen’! Doodgewoon zeggen wij. Maar de dood is niet gewoon! Wel dat de Heere verlost en verlossen zal maar nooit hoe en op welke wijze. Abram wist dat God zou verlossen, maar niet hoe. De Heere zal het voorzien. De rest is altijd weer onze schuld. We hebben te leven uit het Woord Gods. We moeten al onze eigenwijsheden verliezen. Niet uit nieuwsgierigheid leven, maar doorademt te zijn met de vreze Gods. Laten we letten op het Woord.

'Gegronde troost'

In het voorjaar 2019 is het voornemen om tot een (bijna)volledige catechismusuitgave met preken van ds. G. Boer te komen.
De titel van deze uitgave luidt:  'Gegronde troost'
Er wordt op dit moment hard gewerkt om te komen tot een leesbare uitgave van de catechismuspreken van ds. G. Boer. Deze bundel is samengesteld uit preken die ds G. Boer heeft gehouden, aangevuld met prekenschetsen die bewaard zijn gebleven. Alle beschikbare geluidspreken zijn uitgewerkt tot leesbare teksten. We zijn erg dankbaar dat met deze uitgave tot een bijna volledige behandeling van alle catechismuspreken kan worden gekomen. Op de website zijn al veel preken uit deze bundel te vinden.

Preken over Bijbelboek Jona

Binnenkort hopen we te starten met het plaatsen van preken op de website uit het Bijbelboek Jona. We hebben een prekenserie van 14 preken kunnen vinden die ds. G Boer gehouden heeft.

De redacteurs