Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven


Op dit moment bestaat de verzameling beschikbare preken uit 280 geluidspreken, 200 preken en meditaties in pdf waarvan er nog regelmatig preken worden toegevoegd aan de website.

Download details
1 Koningen 18 vers 7 - 16 1 Koningen 18 vers 7 - 16

Als nu Obadja op den weg was, ziet, zo was hem Elia tegemoet; en hem kennende, zo viel hij op zijn aangezicht, en zeide: Zijt gij mijn heer Elia?  Hij zeide: Ik ben het; ga heen, zeg uw heer: Zie, Elia is hier. Maar hij zeide: Wat heb ik gezondigd, dat gij uw knecht geeft in de hand van Achab, dat hij mij dode?  Zo waarachtig als de HEERE, uw God, leeft, zo er een volk of koninkrijk is, waar mijn heer niet gezonden heeft, om u te zoeken; en als zij zeiden: Hij is hier niet; zo nam hij dat koninkrijk en dat volk een eed af; dat zij u niet hadden gevonden.  En nu zegt gij: Ga heen, zeg uw heer: Zie, Elia is hier.  En het mocht geschieden, wanneer ik van u zou weggegaan zijn, dat de Geest des HEEREN u wegnam, ik weet niet waarheen; en ik kwam, om dat Achab aan te zeggen, en hij vond u niet, zo zou hij mij doden; ik, uw knecht, nu vrees den HEERE van mijn jonkheid af.  Is mijn heer niet aangezegd, wat ik gedaan heb, als Izebel de profeten des HEEREN doodde? Dat ik van de profeten des HEEREN honderd man heb verborgen, elk vijftig man in een spelonk, en die met brood en water onderhouden heb? En nu zegt gij: Ga heen, zeg uw heer: Zie, Elia is hier, en hij zou mij doodslaan.  En Elia zeide: Zo waarachtig als de HEERE der heirscharen leeft, voor Wiens aangezicht ik sta, ik zal voorzeker mij heden aan hem vertonen!  Toen ging Obadja Achab tegemoet, en zeide het hem aan; en Achab ging Elia tegemoet.

In deze dienst vindt ook de Heilige doop plaats.

Data

Grootte 15.85 MB
Downloads 3.145
Aangemaakt 30-06-2012
Gewijzigd 30-06-2012

Download

kerken